Sunday, February 15, 2009

Konsep kumpulan kecil dari perspektif Islam dan pengurusan sumber manusia

Salam semua. Ini salah satu daripada artikel aku yang termuat dalam buku yang aku sendiri edit semasa di USIM. Bukannya apa, aku tengok kat search engines, ramai orang nak tau tentang konsep kumpulan dalam bekerja/di tempat kerja. so inilah dia hasil idea aku untuk dikongsi, diperbaiki dan diaplikasikan bersama-sama semua.


KONSEP DAN NORMA KUMPULAN KECIL
Khairunneezam Mohd Noor1.0 Pendahuluan
Pepatah Melayu ’bagai lidi seberkas’ begitu sinonim dengan pemerihalan konsep kumpulan. Secara eksplisitnya, sebatang lidi begitu mudah untuk dipatah-patahkan. Namun tidak pula bila sebatang lidi itu digabung dengan batang-batang lidi yang lain hingga menjadi seberkas, membuatkannya lebih padu, lebih mantap dan sukar sekali untuk dipatahkan. Begitulah jua secara implisitnya bagi mengumpamakan satu kumpulan. Usaha seorang individu mencapai satu-satu objektif tidak mungkin sebaik atau setanding sekumpulan individu yang saling bekerjasama dan bantu-membantu ke arah matlamat yang dikongsi bersama.

2.0 Konsep Kumpulan Kecil
Telah menjadi lumrah di dalam kehidupan kita untuk menjadi salah seorang warga sesebuah kelompok atau sekumpulan manusia. Misalnya menjadi ahli Rukun Tetangga di dalam kawasan kejiranan, salah seorang pemain dalam pasukan sepak takraw universiti, pekerja di Jabatan Sumber Manusia di dalam sebuah kilang, Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah, ahli dalam study group, dan sebagainya. Tidak kira apa fungsi kita di dalam kumpulan, sama ada menjadi pengikut atau ketua, ahli aktif atau pasif, banyak memberi idea atau banyak menerima idea, yang pentingnya matlamat kumpulan dikongsi dan dihayati bersama oleh semua ahlinya. Goldhaber (1993) menyatakan bahawa seseorang individu itu menyertai kumpulan untuk memenuhi tuntutan keperluan tertentu seperti keperluan keselamatan, sosial, ego, kesempurnaan kendiri dan sebagainya.

Kumpulan ditakrifkan sebagai sekumpulan ahli yang mengakui kewujudan setiap ahli yang lain sebagai sebahagian yang penting di dalam kumpulan (Lewin dalam Goldhaber, 1993). Definisi kumpulan kecil oleh Gibb dan Gibb (1972) pula adalah sebilangan manusia yang berkomunikasi dalam jangka masa yang agak panjang dan jumlahnya tidak terlalu ramai agar setiap orang boleh berkomunikasi dengan setiap yang lain secara bertemu muka dan tidak melalui orang lain. Szilagyi dan Wallace (1987) menyifatkan sebuah kumpulan kecil sebagai segolongan individu yang mempunyai hubungan sesama sendiri dan menjadikan mereka saling bergantungan. Pepper (1995) memperincikan kumpulan kecil sebagai sebilangan orang yang terhad, lazimnya kurang daripada 7 orang, yang mempunyai interaksi peribadi dalam jangka masa yang agak lama dan mempunyai persamaan kepentingan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk satu matlamat yang dipersetujui bersama. Takrifan oleh Johnson dan Johnson (2006) tentang kumpulan kecil adalah seperti mana berikut:
”A social unit which consist of a number of individuals who stand in (more or less) a definite status and role relationships to one other and which possesses a set of values or norms of its own regulating the behaviour of individual members, at least in matters consequence to he group.”

Fisher dan Ellis (1990) mentafsirkan kumpulan sebagai:
“…beberapa saja bilangan manusia yang terlibat dalam interaksi antara sesama mereka atau dalam beberapa pertemuan dan perjumpaan di mana setiap anggota membuat pandangan atau tanggapan tertentu tentang satu sama lain supaya andai kata pada waktu itu atau bila-bila masa kemudian mereka ditanya, mereka akan dapat memberi gambaran tentang setiap anggota lain walaupun hanya dengan mengingati bahawa mereka itu telah hadir bersama.”

Jelas sekali daripada definisi-definisi kumpulan kecil ini, ia merangkumkan satu penghuraian yang similar dan berkait rapat dengan interaksi atau komunikasi yang tekal di antara ahli-ahli dalam satu-satu kumpulan kecil. Ini termasuk aktiviti mempengaruhi, memberikan maklumat dan mesej, berkongsi maklumat dan mesej, dan memberi maklum balas. Kumpulan kecil bersifat dinamik yang sepanjang masa perlu dipelihara pola kebergantungan antara ahli-ahlinya satu sama lain. Beberapa resolusi tentang apa yang difahami berkenaan kumpulan kecil boleh digagaskan sebagaimana berikut:
1. individu dalam kumpulan kecil mempersepsikan diri masing-masing sebagai mempunyai matlamat yang similar;
2. wujudnya jaringan komunikasi;
3. menampakkan ciri-ciri kebergantungan antara satu sama lain daripada aspek tugasan dan hubungan;
4. muncul struktur peranan dan hubungan yang jelas dalam kumpulan;
5. wujud perkongsian norma di antara ahli-ahli; dan
6. semua ahli mempersepsikan diri mereka berada dalam satu unit atau kesatuan atau kepautan.

3.0 Teori-teori Kumpulan Kecil
Oleh kerana peri pentingnya aktiviti dan kejelekitan yang wujud dalam sesebuah kumpulan kecil, banyak tanggapan dan hipotesis yang seringkali diuji dan dibuktikan oleh para pemikir dan ahli falsafah pelbagai bidang berkaitan dengan tingkahlaku kumpulan kecil. Hasil ujikaji ke atas norma dan nilai dalam sesebuah kumpulan kecil, maka terdapat banyak teori yang wujud dan membentuk school of thought dan pengikutnya yang tersendiri. Terdapat lima teori kumpulan kecil yang masyhur yang terbahagi kepada dua dimensi. Pertama, teori yang terfokus kepada individu dalam kumpulan iaitu Field Theory, Sociometric Theory dan Psychoanalytic Theory. Kedua teori yang terfokus kepada kumpulan iaitu Interactionist Theory dan System Theory. Untuk tujuan perbincangan, hanya Field Theory mewakili fokus individu dan System Theory mewakili fokus kumpulan.

3.1 Field Theory
Individu dianggap sebagai fokus pemerhatian tingkah laku di dalam Field Theory ini yang dipelopori oleh Kurt Lewin. Menurut Lewin, kajian terhadap tingkah laku sesuatu kumpulan perlu didasarkan dahulu kepada tingkah laku setiap satu ahli-ahlinya (Schultz,1996). Seseorang ahli kumpulan perlu mengetahui dan menilai pengalaman mereka dan mencari persamaan pengalaman dengan ahli yang lain. Dengan cara ini tingkah laku kumpulan dapat dikaji dan dilihat lebih jelas dan ahli-ahli dalam kumpulan dapat belajar dengan lebih baik dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Lewin mengadaptasi konsep-konsep sains fizik ke dalam teori ini. Beliau mengandaikan tingkah laku perlu dilihat sebagai fungsi karektor seseorang individu dan seterusnya karektor persekitaran (seperti ciri-ciri kumpulan, interaksi ahli-ahli, dan keadaan dalam kumpulan) dan ia dipanggil Lewin sebagai ruang lingkup kehidupan (lifespace).
Lewin percaya bahawa seseorang berkongsi ruang dengan orang-orang lain dalam gelanggang atau lapangan yang sama. Dalam ruang lingkup kehidupan ini, setiap orang mempunyai keperluan dan matlamat tertentu. Dan ke arah pencapaian matlamat, masing-masing berhadapan dengan halangan tertentu, dan untuk itu individu perlulah belajar mengatasi halangan tersebut dengan cara mungkin mengubahsuai matlamat, atau mengubah ruang lingkup kehidupan mereka. Begitu jugalah prinsipnya dalam kumpulan kecil di mana setiap ahlinya berkongsi ruang lingkup kehidupan bersama-sama dan bersifat saling perlu-memerlukan untuk mencapai matlamat mereka.
Kumpulan dipengaruhi oleh kehendak ahli-ahlinya dan dalam masa yang sama ahli-ahli dipengaruhi standard yang wujud dalam kumpulan. Dari gambaran inilah terbentuk konsep-konsep yang menunjukkan sifat sesuatu kumpulan dan ahli-ahlinya iaitu:
a. norma (norms) - prinsip tingkah laku yang perlu ditunjukkan semua ahli secara seragam
b. peranan (roles) – posisi seseorang ahli pegang dalam kumpulan
c. kuasa dan pengaruh (power and autonomy) – jenis dan tahap kawalan yang dimiliki ahli
d. kesepaduan (cohesion) – kejelekitan antara ahli kumpulan
Misalannya, sekumpulan 10 pelajar yang diletakkan dalam sebuah kelas yang sama (lifespace) akan bermula dengan setiap individu mempunyai kehendak dan matlamat tersendiri. Setelah saling berinteraksi dan mencari sebanyak mungkin persamaan dengan individu-individu yang lain, maka norma, dan kesepaduan akan mula terbentuk dan berkembang. Kemudian, kesemua ahli dalam kelas akan mula mengiktiraf peranan ahli-ahli tertentu yang menyumbang kepada realisasi kehendak dan matlamat umum. Pada masa yang sama kuasa dan pengaruh juga akan muncul dari kalangan ahli yang dominan dalam lifespace ini.

3.2 System Theory
System Theory cuba mengasaskan andaian bahawa sesuatu kumpulan itu perlu dilihat secara keseluruhan dan tidak perlu dibuat analisis yang mendalam terhadap satu persatu ahli-ahlinya. Pelopor kepada teori ini adalah Fisher dan Ellis (1990) yang menggagaskan sesebuah kumpulan kecil itu ibarat sebuah sistem. Sistem ini didokong oleh beberapa komponen seperti kebergantungan ahli, keterbukaan kumpulan, input, proses, output dan maklum balas. Komponen-komponen ini membantu dalam menilai bagaimana satu-satu kumpulan menetapkan matlamat, berusaha merealisasikan matlamat melalui kerjasama ahli-ahli, membuat keputusan untuk tindakan ahli-ahli, dan kadar maklum balas ahli terhadap kesemua proses yang telah dilaksanakan untuk penambahbaikan.

a. Kebergantungan ahli
Komponen ini dianggap oleh Fisher dan Elli sebagai konsep wholeness (kesatupaduan). Wholeness adalah sifat di mana setiap komponen dalam sesebuah sistem mempengaruhi dan dipengaruhi oleh semua komponen yang lain. Ini bermaksud, terganggunya salah satu komponen dalam sistem, maka terganggu jualah keseluruhan sistem walaupun pada tahap minimum. Umpama sistem sebuah kereta, berlaku keadaan sub sistem seperti tayar yang tiba-tiba pancit. Walaupun komponen-komponen yang lain masih beroperasi dengan baik, tapi keseluruhan sistem tersebut terjejas kerana matlamat perjalanan yang lancar telah terganggu. Tidak mungkin sub sistem yang lain dalam kereta tersebut boleh meneruskan matlamat mereka tanpa tayar yang pancit itu.

b. Keterbukaan kumpulan
Para sarjana mencadangkan bahawa sebagai pelengkap kepada komponen kebergantungan, kumpulan kecil juga perlu dilihat daripada aspek sempadannya. Ia bermaksud sama ada ianya adalah sistem yang terbuka atau tertutup yang bertujuan melihat bagaimana kumpulan itu berfungsi. Misalannya, sistem anggota badan manusia boleh dianggap sebagai sistem terbuka. Pertumbuhan dan perkembangannya tidak bersifat mutlak tanpa sokongan elemen-elemen luar seperti air, makanan dan udara. Begitulah keadaannya dengan sistem keterbukaan kumpulan. Jika sifatnya terlalu tertutup bermaksud ia menolak segala kejanggalan dan pembaharuan dari luar. Tujuannya nampak positif iaitu menjaga norma dan ciri-ciri semua ahli. Namun, impaknya adalah tiada perkembangan yang sihat berlaku bukan sahaja terhadap kumpulan malah terhadap setiap ahlinya juga. Misalannya, sekumpulan peniaga makanan ala kampung yang tidak mahu mencuba resipi berciri kebaratan seperti Spaghetti, Tortilla, atau Beefstick. Walhal banyak kumpulan peniaga lain yang telah berjaya melipatgandakan keuntungan dengan kaedah baru yang diminati pelanggan masa kini. Inilah contoh peniaga yang mengamalkan sistem tertutup dan peniaga yang mengamalkan sistem terbuka.

c. Input, proses dan output
Apa yang dikatakan sebagai input adalah komponen seperti sumber-sumber ahli kumpulan (contohnya kebolehan, kepakaran, kehendak untuk bekerja, kemampuan menilai matlamat), tugas yang sedang dilaksanakan, matlamat yang disasarkan, hubungan yang telah dibina antara ahli kumpulan, dan hubungan kumpulan dengan persekitaran luar.
Bila kumpulan memilih prosedur atau tatacara tertentu yang akan mereka patuhi, mereka sedang melaksanakan komponen proses. Bagaimana kumpulan memilih prosedur ditentukan oleh standard pelaksanaan dan penerimaan ahli-ahli (norma kumpulan). Input-input dicerna dan diterjemahkan dalam bentuk proses. Misalnya kebolehan seorang ahli dalam memimpin membolehkannya menjadi ketua kumpulan; matlamat yang disasarkan diteguhkan dengan persefahaman antara ahli kumpulan; dan persekitaran luar dijadikan alat untuk membantu ahli melaksanakan tugas.
Output merujuk kepada apa yang dihasilkan oleh kumpulan atau produk akhir kumpulan tersebut. Di dalam komponen ini, persoalan yang perlu dijawab adalah apakah satu-satu kumpulan dapat menghadapi, menyelesaikan dan membuat penambahbaikan terhadap satu-satu permasalahan? Melalui output juga dapat dilihat sama ada komponen input dan proses diaplikaskan sebaik mungkin. Dan akhirnya melalui output juga ahli-ahli selalunya dapat merasakan kepuasan berinteraksi sesama ahli lain dalam kumpulan dan kepuasan terhadap pencapaian kumpulan.

d. Maklum balas
Maklum balas adalah komponen pelengkap kepada System Theory di mana ia adalah satu proses memberi respon yang positif atau negatif terhadap sesuatu tindakan. Maklum balas positif memberi maksud untuk meneruskan hasil kerja yang baik. Manakala maklum balas negatif bermaksud, perlu ada pembetulan atau penambahbaikan yang serius terhadap komponen-komponen sebelumnya seperti kebergantungan ahli, keterbukaan kumpulan, input, proses dan output.

4.0 Ciri-ciri Kumpulan Kecil
Terdapat beberapa ciri-ciri yang wujud dalam sesebuah kumpulan kecil, antaranya:

4.1 Saiz Kumpulan
Bilangan ahli kumpulan kecil yang ideal adalah di antara tiga hingga sepuluh orang (Koehler, 1997). Ini adalah kerana bilangan seperti ini akan mewujudkan dan merapatkan interaksi antara ahli dan juga memudahkan untuk mendapat sesuatu persetujuan yang absah dalam membuat keputusan. Johnson dan Johnson (2006) mengutarakan pendapatnya berkaitan saiz satu-satu kumpulan kecil sebagaimana berikut
“Most researchers define a small group as having at least three and no more than twelve or fifteen members. A group needs to have at least three members, otherwise it would simply be a dyad. With three members, coalitions can be formed and some kind of organization is present. Too large of a group (more than twelve or fifteen members) inhibits the group members' ability to communicate with everyone else in the group.”

Schultz (1996) memberikan pendapat yang cukup bernas tentang saiz sesuatu kumpulan kecil, iaitu:
“…a group large enough for a variety of views to be shared but small enough for people to be able to talk to each other.”

4.2 Ikatan yang Padu
Kekerapan pertemuan dalam mesyuarat misalannya atau melaksanakan sesuatu tugas secara bersama-sama akan dapat menjalinkan ikatan yang padu dan wujudnya interaksi yang bermutu. Menurut Baskin dan Aronoff (dalam Pepper, 1995) komunikasi dalam kumpulan akan menjadi tenaga yang menggalakkan ahli kumpulan merasakan diri mereka adalah sebahagian anggota yang bersatu padu dalam kumpulan tersebut.

4.3 Tahap Interaksi
Kebanyakan pakar komunikasi memekankan dalam penulisan mereka tentang kepentingan interaksi bersemuka (face to face). Ini adalah kerana intipati penyampaian maklumat secara bersemuka itu lebih tinggi nilai intrinsic dalam elemen enkod-dekod (penyampaian dan penerimaan mesej) jika dibandingkan dengan aplikasi saluran dan penghubung komunikasi berteknologi seperti e-mail, voice mail, ruangan sembang siber, telefon, dan sebagainya. Kemampuan untuk berbual bersama-sama atau interaksi secara verbal, membuatkan idea dapat disampaikan dan reaksi diterima secara langsung bersama-sama ekspresi wajah dan bahasa pergerakan tubuh badan. Inilah tahap yang diharapkan dapat wujud dalam sesebuah kumpulan kecil.

4.4 Kepautan (Cohesiveness)
Kepautan adalah suatu tahap di mana warga kumpulan tertarik antara satu sama lain dan tertarik kepada kumpulan secara keseluruhannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepautan ini:
a. Komunikasi – melalui komunikasi, kesamaan dan minat yang sama dikongsi dan dikembangkan sesama ahli kumpulan. Kumpulan yang mana warga atau ahli-ahlinya dapat berkomunikasi dengan telus dan terbuka adalah lebih kuat sifat kepautannya.

b. Pengasingan – pengasingan fizikal daripada kumpulan lain dapat meningkatkan tahap kepautan. Nilai kepautan akan menurun jika ahli-ahli kumpulan tidak mengenali antara satu sama lain secara jelas, dan tidak dapat membezakan di antara identiti kumpulan mereka dengan kumpulan-kumpulan yang lain.

c. Ancaman/tekanan luar – kumpulan yang sentiasa mendapat ancaman atau tekanan daripada pihak luar selalunya lebih terpaut. Ia adalah kerana ahli-ahli kumpulan mendapat nasib yang sama dan akan saling bergantungan dan bersatu padu untuk menghadapi atau mengekang ancaman luar. Perbezaan peribadi dapat dikurangkan apabila masing-masing ahli menurunkan kadar ego diri demi kepentingan bersama.

d. Produktiviti – wujud hubungan yang sangat rapat di antara produktiviti dengan kepautan. Jika terlalu tinggi atau terlalu rendah darjah kepautan ahli-ahli dalam kumpulan, maka rendahlah tahap produktiviti mereka. Ini bermaksud, kepautan yang ingin diwujudkan perlulah bersifat optimum (tidak boleh terlalu terpaut atau terlalu renggang) supaya tahap produktiviti kerja dan tugas ahli-ahli kumpulan sentiasa tinggi.
4.5 Energetic Resolution
Kerjasama mencapai resolusi oleh semua ahli kumpulan dan kemudian menyetujuinya adalah salah satu unsur penambah kolektiviti dan produktiviti kumpulan.

4.6 Matlamat yang dipersetujui bersama
Setiap ahli kumpulan hendaklah mengetahui dan menetapkan matlamat yang dikongsi bersama supaya proses komunikasi dengan berkesan dapat dilaksanakan. Contohnya dalam usaha memproses maklumat untuk menyelesaikan masalah dan pembuatan keputusan kumpulan.

4.7 Unsur pengaruh-mempengaruhi
Bila berinteraksi semua ahli akan mempengaruhi sama ada secara langsung atau tidak tingkah laku, tanggapan dan respon ahli-ahli lain. Tidak kira bagaimana reaksi ahli-ahli, membantu atau buat tidak tahu, aktif atau pasif, positif atau negatif, ia tetap satu bentuk pengaruh terhadap perilaku ahli-ahli lain. Sesiapa yang dapat memberikan pengaruh yang bersifat dominan terhadap ahli-ahli lain, maka dia akan lebih diberikan autonomi terutamanya dalam usaha membuat keputusan oleh kumpulan tersebut.

4.8 Peranan Anggota Kumpulan
Individu dalam kumpulan mempunyai peranan tertentu dalam menggerakkan dinamika kumpulan. Misalannya di dalam suatu kumpulan ada yang memegang watak pemimpin, pengikut, moderator dan sebagainya. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tebing, saling bantu-membantu dan perlu-memerlukan. Siapa yang berada di tampuk kepimpinan perlu bijak mentadbir, mengawal dan mengorganisasi hala tuju kumpulan dan ahli-ahlinya. Pengikut pula perlu akur setiap dasar resolusi yang telah dipersetujui. Pengikut juga harus menegur kepimpinan sekiranya wujud kesilapan atau sebarang perkara yang boleh menjejaskan keharmonian kumpulan.

5.0 Kelebihan dan Kekurangan Kumpulan Kecil
Kelebihan kumpulan kecil sudah tentulah akan dibandingkan dengan konsep individu. Kumpulan kecil biasanya akan menggagaskan unsur kepelbagaian penghasilan idea. Kumpulan kecil dapat meningkatkan iltizam seseorang individu kerana sifat ego dalam diri ahli-ahli mewujudkan persaingan yang sihat di dalam kumpulannya. Pemikiran secara individu atau bersendirian mewujudkan idea bersifat optimum, tetapi pemikiran secara berkumpulan mencambahkan idea yang bersifat kreatif dan kritis hasil sumbangan semua ahli kumpulan. Di dalam kumpulan akan wujud konsep-konsep seperti dominant talker, status apprehension, centric communication, idea brainstorming, steering committee dan sebagainya yang bersifat membina dan mewujudkan nilai-nilai progresif dalam kumpulan tersebut. Selain itu kumpulan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan konstruktif serta mewujudkan kepuasan yang lebih tinggi dalam pencapaian matlamat dan penyelesaian masalah.

Walau bagaimanapun, jika ada banyak kebaikan pasti juga ada disertai dengan beberapa kekurangan. Penerimaan keputusan secara terpaksa oleh beberapa individu dalam kumpulan adalah biasa berlaku. Keadaan sebegini timbul jika keputusan majoriti dicapai dalam kumpulan tersebut dan semua ahli perlu mempersetujuinya. Selain daripada itu, kumpulan juga akan mengambil masa yang agak lama menyelesaikan masalah berbanding secara individu. Dalam menyelesaikan satu-satu masalah, pasti semua ahli ingin memberikan pendapat. Pendapat itu kemudiannya dianalisis dan dibincangkan serta akhirnya satu resolusi dicapai. Berbeza dengan individu yang terus memberikan resolusi penyelesaian masalah tanpa perlu diperdebat dan dibincang panjang lebar. Ini dinamakan sebagai darjah keefisienan yang ternyata rendah bagi kumpulan berbanding individu.

6.0 Konsep Kumpulan dalam Islam
Dalam Islam konsep kumpulan adalah konsep yang murni yang sangat releven dan sesuai diaplikasikan dalam mewujudkan keharmonian sesama ahli dalam kumpulan. Sebagai misalannya kumpulan usrah atau kumpulan perbincangan berkaitan hal-hal ibadah, tauhid, dakwah islamiyyah dan sebagainya. Islam menggariskan beberapa panduan atau perkara tunjang dalam rukun ikatan atau susunan usrah yang jelas menggambarkan banyak persamaannya dengan konsep kumpulan konvensional yang digagaskan barat:
1. Perlunya berkenalan antara satu sama lain dalam kumpulan. Ini bertujuan memupuk semangat ukhwah (persaudaraan) serta berkasih sayang.
2. Perlunya persefahaman. Agama itu nasihat dan sikap nasihat-menasihati itu sangat digalakkan dalam kumpulan.
3. Wujudnya tanggungjawab perseimbangan melalui amalan ’caring’ dan memelihara sesama sendiri (takaful). Amalan ziarah-menziarahi misalannya meneguhkan semangat persaudaraan kumpulan.
4. Wujud tanggungjawab menghadirkan diri ke pertemuan-pertemuan yang telah dijadualkan oleh kumpulan (misalnya untuk membendung kesulitan dan bermuzakarah).

6.1 Mendapatkan Keredhaan Allah SWT
Sesebuah kumpulan secara dasarnya juga perlu meletakkan unsur mendapatkan keredhaan Allah SWT sebagai matlamat utama kumpulan Ini selaras dengan Rububiyyah, konsep yang menerangkan sifat Allah SWT sebagai penguasa alam maya ini. Allah SWT yang berkuasa membuat peraturan untuk mengarah, mengawal dan mentadbir manusia supaya menjadi sempurna dan sejahtera. Firman Alah SWT, maksudnya:
"Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu"
Surah An Nisa’: 1

Rasionalnya, setiap ahli dalam sebuah kumpulan kecil perlu sedar bahawa tanpa izin dan keredhaan-Nya, maka segala apa pun yang dirancang, dilaksana dan diharapkan tidak akan dapat dijadikan kenyataan. Jika matlamat dan pelaksanaan sesuatu itu didasari oleh niat dan perlakuan yang negatif atau pun menyimpang, maka penyudahan yang buruk dan negatif jualah yang akan menjadi padah di akhirnya. Ia selaras dengan Firman Allah SWT, maksudnya:
"Telah jadi nyata bahawa kerosakan di dunia (darat dan laut) disebabkan oleh perbuatan manusia; dengan itu Allah menjadikan mereka merasa sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar".
Surah Al-Rum: 41

6.2 Amar makruf, nahi mungkar
Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan manusia perlulah mengimarah dan memakmurkan dunia ini dengan melaksanakan apa yang dikatakan sebagai ‘amar ma’ruf, nahi mungkar’ (memperbanyakkan amalan yang baik dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan kemungkaran). Islam mewajibkan pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan menjauhkannya dari kesesatan dan kejatuhan. Allah s.w.t berfirman:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar, merekalah orang–orang yang beruntung"
( Surah Ali Imran: 104)

Di dalam sesebuah kumpulan kecil, pasti luas ruangnya untuk setiap ahli saling bantu-membantu dan tegur-menegur ke arah kebaikan. Mana ahli yang celik dan berpengetahuan membimbing ahli-ahli lain yang terleka atau tersasar dari landasan sebenar seperti mana kata orang tua-tua ‘yang mana tertidur mari dikejutkan, yang mana berkhayal mari disedarkan, yang mana matanya buta mari dipimpinkan’. Dengan berpegang teguh kepada konsep amar makruf nahi mungkar ini, pasti keharmonian dalam sesebuah kumpulan kecil dapat dikekalkan. Tiada pecah belah atau konflik melampau berlaku dek kerana wujudnya mekanisme kawalan yang berasaskan keredhaan Allah SWT ini.

6.3 Hubungan ahli kumpulan yang teguh
Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Konsep kemuafakatan dalam masyarakat secara umumnya dan dalam kumpulan kecil secara khususnya adalah satu penjana yang melestarikan kesinambungan hubungan yang sihat dan murni di kalangan ahli-ahli. Apabila memperkatakan tentang hubungan ahli-ahli kumpulan, kita perlu kembali kepada kenyataan bahawa berdasarkan Islam sesuatu hubungan adalah terbahagi kepada dua iaitu hubungan manusia dengn Allah SWT dan hubungan manusia sesama manusia (hablum minallah, wahablum minannas). Rasululah SAW sendiri berusaha sepenuhnya meneguhkan hubungan sesama manusia semasa pembentukan kerajaan Islam di Madinah. Baginda membahagikan hubungan sesama mausia itu kepada dua:
a. Hubungan umat Islam sesama mereka, dan
b. Hubungan umat Islam dengan bukan Islam, dalam usaha menyebarluaskan dakwah Islamiyyah dan fahaman yang jelas tentang Islam.

Berdasarkan kepada hubungan yang digagaskan oleh Rasulllah SAW ini, jelas bahawa selain daripada hubungan manusia dengan Pencipta yang maha kuasa, hubungan sesama manusia yang murni menjadi asas utama dalam pembentukan Negara Islam yang kukuh bentengnya dari aspek fizikal, emosi, rohani dan jasmaninya. Ironi usaha Rasulullah SAW ini kepada sesebuah kumpulan adalah betapa pentingnya setiap ahli untuk berpegang kepada tali persaudaraan dan perhubungan sesama mereka dan sentiasa menyuburkan kemurnian perhubungan tersebut umpama air yang dicincang tak akan putus. Dengan berpandukan kepada ajaran Islam dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pasti sesebuah kumpulan itu akan sentiasa mantap dan tidak akan berkrompomi terhadap sebarang persengketaan dan perpecahan. Firman Allah SWT maksudnya:
"Berpegang teguhlah dengan tali (agama) Allah bersama-sama dan janganlah pula berpecah belah".
(Surah Ali Imran: 103)

6.4 Kekuatan sesebuah kumpulan
Sayid Sabiq pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin ada mengagaskan bahawa untuk sesebuah masyarakat Islam berjaya mereka perlu mempunyai 7 jenis kekuatan (http://members.tripod.com/lamanqs, 2001). Kekuatan-kekuatan yang dinyatakan oleh Sayid Sabiq ini sebenarnya sangat relevan untuk dilaksanakan oleh kumpulan kecil. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah sebagai mana berikut:

a. Kekuatan Akidah – Ianya adalah keimanan mutlak kepada Allah
b. Kekuatan Ilmu - Ilmu merupakan sumber utama penegak peribadi manusia, penyingkap hakikat kewujudan sesuatu benda/perkara di alam nyata.
c. Kekuatan Budi Pekerti - Ianya dengan cara menyucikan jiwa sehingga dapat berkembang di atas jalan yang lurus menuju ke arah kemuliaan dan keluhuran rohani.
d. Kekuatan Ekonomi – Berusaha memperolehi kekayaan, kemakmuran bumi, dan mengambil kemanfaatan dari sumber alam.
e. Kekuatan Ikatan Masyarakat (kumpulan) - Usaha menggerakkan masyarakat di atas dasar kemerdekaan, keadilan, kesamarataan, mengikut syariat Islam, bekerja kuat, pergaulan yang baik dan undang–undang yang adil.
f. Kekuatan Susunan Perdamaian - Pelaksanaan perdamaian yang berteraskan kepada hormat–menghormati antara sesama manusia, menjamin hak manusia dan melindungi semua perjanjian.
g. Kekuatan Jihad - Memberi pengorbanan nyata demi membela hak umat sejagat dan hak Islam, serta memperolehi kehidupan yang merdeka dari segi pemikiran dan tingkah laku.

7. Kesimpulan
’Muafakat membawa berkat’, ’yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing’, dan ’hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah’ adalah peribahasa Melayu yang cukup cantik menterjemahkan apa yang diharapkan berlaku dalam satu-satu kumpulan kecil. Dalam sesebuah kumpulan kecil, setiap ahlinya perlu sedar bahawa mereka memainkan peranan dalam menggerakkan hala tuju yang dikongsi bersama dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Untuk itu setiap ahli dalam kumpulan tersebut perlu bijak memanipulasi unsur-unsur input, peluang berinteraksi dan bertukar idea sesama ahli, dan menambah nilai dalam kumpulan melalui interaksi dengan persekitaran luar untuk mencapai output yang dikehendaki. Panduan dan syariat yang ditetapkan oleh ajaran Islam memberikan gambaran lebih jelas bagi setiap ahli dalam kumpulan kecil dalam memacu pembangunan kumpulan demi keperluan peribadi, kepentingan semua ahli dan mencapai keredhaan Allah SWT.

2 comments:

Mohamad Rashidi Sha'ari said...

Assalamualaikum...boleh saya tanya apa tajuk buku yang saudara amik ni?

Dek Deng said...

salam. boleh tak kasi saya nama buku yang mengandungi artikel ni. kasi saya tajuk, nama penulis, tahun ditulis. kerjasama dari pihak anda sangat saya hargai .

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails